Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Mô tả Trường hợp phục vụ # Ngày hết hạn
KR, Người cha vô danh 2023 NE 126 Tháng Mười 11, 2023
Về vấn đề ZW gửi người cha vô danh 2023 NEG 104 2023 NE 000104 Tháng Chín 28, 2023
Cha và BW không rõ 2023 NE 118 Tháng Chín 28, 2023
Về vấn đề MB 2023 NE 129 Tháng Chín 28, 2023
Về vấn đề AC:(Không rõ Cha) Thông báo 2017 NE 000217 Tháng Chín 25, 2023
Về vấn đề AC:(Không rõ Cha) Lệnh 2017 NE 000217 Tháng Chín 25, 2023
Về vấn đề ZM gửi đến MARCUS hoặc Người cha vô danh của ZM 2023 NE 99 Tháng Chín 14, 2023
Trong Vấn đề của BGD: Cha đẻ không rõ 2023 NE 093 Tháng Tám 15, 2023