Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Mô tả Trường hợp phục vụ # Ngày hết hạn
Trong vấn đề của: PE 21 NEG 248 Antwan Williams 2021 NEG 000248 Tháng Tám 18, 2022
In The Matter of: AT 22 NEG 38 Người cha vô danh 2022 NEG 00038 Tháng Tám 18, 2022
Trong vấn đề của: PE Antwan Williams 21 NEG 248 Tháng Tám 18, 2022
In The Matter of: AT Unknown Father 22 NEG 38 Tháng Tám 18, 2022
Về vấn đề VH và DARNEVON RANSOM-RAY HOẶC BỎ CON 2022 NEG 71 Tháng Tám 05, 2022
In The Matter of: AT: 21 NEG 219 Armani Talbert (cha) 2021 NEG 000219 Tháng Bảy 27, 2022