Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Mô tả Trường hợp phục vụ # Ngày hết hạn
Trong Matter Of: TF Unknown Father 21-NEG-185 Tháng Mười 07, 2021
Trong Matter of MDD: 20 TPR 141 Người cha không xác định 2020 TPR 000141 Tháng Tám 12, 2021
Trong vấn đề TS 20 TPR 46 Squan Jaws 2020 TPR 000046 Tháng Tám 12, 2021
Trong vấn đề: TS 20 TPR 46 Người cha không xác định 2020 TPR 000046 Tháng Tám 12, 2021
Về vấn đề: A. BM 16 GDN 73 Arquimedez Mejicano 2016 GDN 000073 Tháng Tám 02, 2021
Trong Vấn đề của: DW 21 NEG 108 Tháng Bảy 19, 2021