Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Mô tả Trường hợp phục vụ # Ngày hết hạn
Trong vấn đề KL đối với bất kỳ NGƯỜI CHA KHÔNG BIẾT 2022 NE 191 Tháng Mười Hai 13, 2022
Về vấn đề của: ED: Thomas Marsh 22 NE 112 Tháng Mười Hai 13, 2022
Trong Vấn đề của ZF: Cha đẻ không xác định và Cha giả định Joseph Wilkins 2022 NE 201 Tháng Mười Hai 13, 2022
Trong vấn đề của ZF: Ashley Floyd 2022 NE 201 Tháng Mười Hai 13, 2022
Trong vấn đề của JF Unknown Father 2022 NE 198 Tháng Mười Hai 13, 2022