Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Biểu mẫu yêu cầu thông dịch viên OCIS

Vui lòng điền vào mẫu liên hệ OCIS bên dưới càng sớm càng tốt, tốt nhất là bốn (4) tuần trước phiên điều trần mà bạn muốn có thông dịch viên tham dự. Điều quan trọng là OCIS phải nhận được thông báo trước để đảm bảo thông dịch viên có sẵn.