Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Các mẫu đơn vị lớn của Decedent's Estates (ADM)

Xin lưu ý rằng tất cả các mẫu đơn phải được nộp bằng tiếng Anh.

Tìm kiếm Tất cả Biểu mẫu

Hiển thị 50 kết quả 22
Sắp xếp theo
trật tự
Yêu sách Tải về PDF bằng ngôn ngữ của bạn
Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với các tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày January 1, 1981 đến June 30, 1995

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với các tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày January 1, 1981 đến June 30, 1995

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với những tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày Tháng Bảy 1, 1995

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với những tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày Tháng Bảy 1, 1995

Chấp Thuận Đại Diện Cá Nhân

Chấp Thuận Đại Diện Cá Nhân

Phí nộp đơn

Phí nộp đơn

Trái phiếu Tổng hợp của Đại diện Cá nhân

Trái phiếu Tổng hợp của Đại diện Cá nhân

Trong Đơn Xin Miễn Dịch Vụ Forma Pauperis

Trong Đơn Xin Miễn Dịch Vụ Forma Pauperis

Chuyển động Để Để Quá Khỏi Để Nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường

Chuyển động Để Để Quá Khỏi Để Nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường

Thông báo về Hành động Đã Thực hiện về Yêu cầu Bồi thường

Thông báo về Hành động Đã Thực hiện về Yêu cầu Bồi thường

Thông báo Bổ nhiệm, Thông báo cho các Chủ nợ và Thông báo cho Người thừa kế Không biết

Thông báo Bổ nhiệm, Thông báo cho các Chủ nợ và Thông báo cho Người thừa kế Không biết

Đơn yêu cầu Bổ nhiệm Quản trị viên Đặc biệt để Mở Hộp An toàn và Đặt hàng

Đơn yêu cầu Bổ nhiệm Quản trị viên Đặc biệt để Mở Hộp An toàn và Đặt hàng

Đơn Xin Trả Các Yêu Cầu Bồi Thường Theo Bộ Luật DC, 20-909 (a) và Đơn đặt hàng

Đơn Xin Trả Các Yêu Cầu Bồi Thường Theo Bộ Luật DC, 20-909 (a) và Đơn đặt hàng

Kiến nghị về Trái Phiếu Cá Nhân theo Bộ luật DC, đoạn 20-502 (a-1) và Đơn đặt hàng

Kiến nghị về Trái Phiếu Cá Nhân theo Bộ luật DC, đoạn 20-502 (a-1) và Đơn đặt hàng

Đơn Xin Chứng Thực Di Sản - Dành cho người quá cố chết vào ngày January 1, 1981 đến June 30, 1995

Đơn Xin Chứng Thực Di Sản - Dành cho người quá cố chết vào ngày January 1, 1981 đến June 30, 1995

Đơn Xin Chứng Thực Di Sản - Dành cho người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày Tháng Bảy 1, 1995 đến hiện tại

Đơn Xin Chứng Thực Di Sản - Dành cho người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày Tháng Bảy 1, 1995 đến hiện tại

Đơn yêu cầu chấm dứt bổ nhiệm đại diện cá nhân và lệnh

Đơn yêu cầu chấm dứt bổ nhiệm đại diện cá nhân và lệnh

Xóa bỏ, Đề cử Người đại diện cá nhân và Tuyên bố về Trái phiếu

Xóa bỏ, Đề cử Người đại diện cá nhân và Tuyên bố về Trái phiếu

Yêu cầu gia hạn bổ nhiệm và đặt hàng Đại diện cá nhân

Yêu cầu gia hạn bổ nhiệm và đặt hàng Đại diện cá nhân

Báo cáo tài khoản (và tất cả các tờ kèm theo) và Đơn đặt hàng - cho người quá cố chết vào và sau ngày January 1, 1981

Báo cáo Tài khoản (và tất cả các tờ kèm theo) và Đơn hàng và Đơn đặt hàng - cho người quá cố chết vào và sau ngày January 1, 1981

Báo cáo Tài khoản (và tất cả các tờ kèm theo) và Đơn đặt hàng - cho người quá cố sắp chết vào và sau tháng 7 1, 1995

Báo cáo Tài khoản (và tất cả các tờ kèm theo) và Đơn đặt hàng - cho người quá cố sắp chết vào và sau tháng 7 1, 1995

Trát đòi hầu tòa (cập nhật vào Tháng Mười Một 2009)

Trát đòi hầu tòa (cập nhật vào Tháng Mười Một 2009)

Bảng tương quan

Bảng tương quan

Xác minh và Giấy chứng nhận Thông báo của Đại diện Cá nhân theo SCR-PD 403 (b) (4)

Xác minh và Giấy chứng nhận Thông báo của Đại diện Cá nhân theo SCR-PD 403 (b) (4)