Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Ban giám khảo bản án

Thống kê Thử nghiệm của Ban giám khảo trượt và Fall

Yêu sách Tải về PDF
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2019) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2018) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2017) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2016) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2015) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2014) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2013) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2012) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2011) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2010) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2009) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2008) Tải về
Phán quyết xét xử bồi thẩm đoàn trượt & ngã (2007) Tải về

Thống kê Thử nghiệm Hội thẩm Jury tự động

Yêu sách Tải về PDF
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2022) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2021) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2019) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2018) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2017) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2016) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2015) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2014) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2013) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2012) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2011) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2010) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2009) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2008) Tải về
Phán quyết Phiên tòa Xét xử Hội đồng Trọng tài Tự động (2007) Tải về

Thống kê Thử nghiệm Jury Thiếu tống Thẩm phán Y khoa

Yêu sách Tải về PDF
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2022) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2021) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2019) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2018) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2017) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2016) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2015) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2014) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2013) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2012) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2011) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2010) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2009) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2008) Tải về
Các phán quyết xét xử của Hội đồng Thẩm phán Thẩm phán Thẩm phán về Y khoa (2007) Tải về