Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Chính sách về quyền riêng tư

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi để xem hoặc tải xuống thông tin, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin điều hướng sau: 1) trình duyệt bạn sử dụng để truy cập trang web; 2) các trang mà bạn truy cập; 3) ngày và thời gian bất kỳ trang nào trên trang web được truy cập; và 4) nếu bạn liên kết với dccourts.gov từ một trang web khác, trang web giới thiệu. Thông tin điều hướng này được sử dụng để hỗ trợ chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi hữu ích hơn.

Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bằng cách gửi biểu mẫu, chẳng hạn như biểu mẫu phản hồi truy cập ngôn ngữ, thông tin sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích mà nó đang được gửi.