Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nơi báo cáo

Petit Jurors

500 Indiana Avenue, NW, Phòng 4670 như đã ghi trên giấy triệu tập hoặc thông báo hoãn. Thời gian báo cáo được ghi trên giấy triệu tập hoặc thông báo hoãn lại. Thông tin báo cáo cũng có thể được tìm thấy bằng cách đăng nhập vào eJuror tại www.dccourts.gov/jurorservices.

Trụ sở Tòa án có thể tiếp cận được bởi Metro trên cả đường Red Line (Trạm Tòa án Tư pháp, lối ra tòa án) và Đường Xanh (Trạm Tưởng nhớ / Lưu trữ Hải quân). Chi phí đỗ xe bị cấm ở khu phố Tòa án Hành chánh và việc thực thi đồng hồ là nghiêm ngặt. Vận chuyển công cộng tới tòa án được khuyến khích mạnh mẽ. Xem Bắt ở đây để biết thêm thông tin. Vui lòng mang theo giấy triệu tập của bạn cũng như ID ảnh hợp lệ vào ngày báo cáo.

Grand Jurors

500 Indiana Avenue, NW, Jurors 'Lounge lúc 8:30 sáng, hoặc bạn có thể nhận được lời mời trước ngày báo cáo để tham gia phiên họp lúc 8:30 sáng qua WebEx.

Trụ sở Tòa án có thể tiếp cận được bởi Metro trên cả đường Red Line (Trạm Tòa án Tư pháp, lối ra tòa án) và Đường Xanh (Trạm Tưởng nhớ / Lưu trữ Hải quân). Chi phí đỗ xe bị cấm ở khu phố Tòa án Hành chánh và việc thực thi đồng hồ là nghiêm ngặt. Vận chuyển công cộng tới tòa án được khuyến khích mạnh mẽ. Xem Bắt ở đây để biết thêm thông tin. Vui lòng mang theo giấy triệu tập của bạn cũng như ID ảnh hợp lệ vào ngày báo cáo.