Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Sử dụng e-Juror

Trang web dịch vụ eJuror cho phép những người nhận được giấy triệu tập xem ngày cuối cùng của dịch vụ, hoàn thành mẫu phiếu câu hỏi trực tuyến hoặc tra cứu ngày dịch vụ được lên lịch tiếp theo. Khi biểu mẫu trực tuyến được hoàn thành, nó có thể được sử dụng để trì hoãn dịch vụ bồi thẩm đoàn trong tối đa 90 ngày kể từ ngày dịch vụ ban đầu.

Đăng nhập vào eJuror.

Sử dụng số bồi thẩm đoàn đã được mã hoá chữ số 9 (được tìm thấy trên giấy triệu tập của ban giám khảo) để bắt đầu.

Nếu bạn vẫn có câu hỏi, hãy xem Các câu hỏi thường gặp của eJuror.