Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Dịch vụ bồi thẩm đoàn Petit Jury

Toà Thượng Thẩm hoạt động dưới hệ thống "bồi thẩm đoàn một lần" hoặc một ngày. Nếu một bồi thẩm đoàn được chọn để ngồi vào một phiên toà vào ngày làm việc đầu tiên của mình, bồi thẩm đó sẽ phục vụ cho đến khi phiên xử hoàn tất. Sau phiên xử, dịch vụ của bồi thẩm viên đã kết thúc cho đến khi được triệu tập lại, điển hình là trong khoảng hai năm. Nếu một bồi thẩm đoàn không được chọn cho một hội đồng hoặc không phải là trung tâm của sự lựa chọn của bồi thẩm đoàn vào cuối ngày làm việc đầu tiên, dịch vụ của bồi thẩm đoàn cũng sẽ kết thúc cho đến khi được triệu hồi lại

Video định hướng người giám hộ mới