Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Đạo luật về phí bồi thẩm đoàn

Nếu bạn quan tâm đến việc có được thông tin bổ sung về luật pháp bảo vệ cho bồi thẩm đoàn trong khi phục vụ, vui lòng lưu ý những thông tin dưới đây.

Đạo luật Phí bồi thẩm đoàn của 1994: Đoạn 15-718 của Bộ luật DC (Sửa đổi) C.

Đối với dịch vụ bồi thẩm đoàn từ 5 ngày trở xuống, những người thừa kế nhỏ hoặc lớn được thuê làm việc toàn thời tại Quận Columbia sẽ được hưởng khoản bồi thường thông thường của họ trừ đi khoản phí thu được cho dịch vụ bồi thẩm đoàn. Một người sẽ không được coi là một bồi thẩm viên nhân viên làm việc toàn thời gian vào bất cứ ngày nào mà ban giám khảo đó là người đó: 1. Sẽ không có khoản tiền lương thường xuyên mà chủ lao động phải trả nếu nhân viên đó không làm bồi thẩm đoàn vào ngày đó; hay 2. Sẽ không làm việc nhiều hơn 1 / 2 của một sự thay đổi kéo dài vào một ngày khác nếu nhân viên đó không làm bồi thẩm đoàn vào ngày đó. Người sử dụng lao động có ít nhân viên 10 hoặc ít hơn sẽ không phải trả lương cho nhân viên bồi thường theo mức bồi thường thông thường của họ. Bảo vệ việc làm của các thành viên hội thẩm: Phụ lục 11-1913 của Bộ luật DC a. Người sử dụng lao động không được tước đi một nhân viên làm việc, đe doạ, hoặc ép buộc một nhân viên khác về việc làm vì nhân viên nhận được một trát đòi, trả lời một trát đòi, phục vụ như một bồi thẩm đoàn, hoặc tham dự Toà án cho các dịch vụ bồi thẩm đoàn tương lai. Nếu người sử dụng lao động không trả cho người lao động vi phạm tiểu mục (C) của phần này, nhân viên có thể khởi kiện về việc thu hồi tiền lương hoặc tiền lương bị mất do vi phạm. Nếu một nhân viên chiếm ưu thế trong một hành động theo tiểu mục này, nhân viên đó sẽ được hưởng các khoản phí luật sư hợp lý do tòa án ấn định. Người sử dụng lao động vi phạm tiểu mục (a) là phạm tội khinh miệt hình sự. Khi phát hiện ra sự khinh miệt hình sự, chủ sử dụng lao động có thể bị phạt tiền không quá $ 300, giam tù không quá 30 ngày, hoặc cả hai, đối với hành vi phạm tội đầu tiên và có thể bị phạt tiền không quá $ 5,000, bị bỏ tù không quá 180 ngày , hoặc cả hai, đối với bất kỳ vi phạm nào tiếp theo. c. Nếu một người sử dụng lao động sa thải một nhân viên vi phạm tiểu mục (a), nhân viên trong vòng 9 tháng kể từ khi xuất viện có thể đưa ra một vụ kiện dân sự để thu hồi tiền lương bị mất do vi phạm, về lệnh khôi phục việc làm và thiệt hại . Nếu một nhân viên chiếm ưu thế trong một hành động theo tiểu mục này, nhân viên đó sẽ được hưởng các khoản phí luật sư hợp lý do tòa án ấn định.