Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Chương trình bảo mật địa chỉ của học khu

Chương trình Bảo mật Địa chỉ của Học khu (ACP) được quản lý bởi Văn phòng Dịch vụ Nạn nhân và Trợ cấp Tư pháp (OVSJG) của Thị trưởng. Nó giúp các cư dân DC đủ điều kiện bằng cách cung cấp địa chỉ thay thế hợp pháp và dịch vụ chuyển tiếp thư bí mật.

Ai đủ điều kiện để áp dụng?

Những cá nhân sau đây có thể đăng ký ACP:

  • Người lớn hoặc trẻ em từng bị bạo lực gia đình, tấn công tình dục, rình rập, và / hoặc buôn người;
  • Nhân viên và tình nguyện viên có mục đích chính là phục vụ nạn nhân của các tội danh được bảo hiểm nêu trên; hoặc là
  • Nhân viên và tình nguyện viên làm việc cho một tổ chức tập trung vào chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Để tìm hiểu thêm về ACP, vui lòng truy cập https://ovsjg.dc.gov/acp hoặc xem OVSJG tờ rơi thông tin.