Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Dịch vụ bồi thẩm đoàn Petit Jury

Tòa thượng thẩm hoạt động theo hệ thống bồi thẩm đoàn "một phiên tòa hoặc một ngày". Nếu một bồi thẩm viên được chọn để ngồi vào một phiên tòa vào ngày đầu tiên phục vụ của mình, bồi thẩm đoàn sẽ phục vụ cho đến khi phiên tòa kết thúc. Sau phiên tòa, dịch vụ của bồi thẩm viên đã kết thúc cho đến khi được triệu tập trở lại, thường là trong khoảng hai năm. Nếu một bồi thẩm viên không được chọn cho một hội đồng hoặc không ở giữa voir dire (lựa chọn bồi thẩm đoàn) vào cuối ngày đầu tiên của dịch vụ, dịch vụ của bồi thẩm cũng kết thúc cho đến khi được triệu tập lại.

Bấm vào đây cho các câu hỏi thường gặp -- lựa chọn Jurors trong hộp thả xuống và nhấp vào Tìm kiếm.

Video định hướng người giám hộ mới

 
Video định hướng luật sư mới với ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL)