Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

TRƯỜNG HỢP PHIÊN

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Thư ký Văn phòng Kháng cáo tại (202) 879-2700.

Thêm thông tin về làm thế nào để có được một bản ghi của một cuộc tranh luận bằng miệng.

Trang này có chứa lịch các vụ án được tranh cãi trước hoặc đệ trình lên Tòa Án Kháng Cáo Quận Columbia. Lịch của tòa được thiết lập ba mươi ngày trước; do đó lịch của các vụ án được lập luận hoặc đệ trình trong tháng 11 sẽ được thiết lập và đăng trên trang này vào cuối tháng chín 30.

Lịch thường lệ và Lịch tóm tắt
Sau khi nộp bản tóm tắt của người kháng cáo hoặc bị đơn, tất cả các vụ việc đều được sàng lọc để xác định xem vụ việc nên được đưa vào lịch thông thường hay tóm tắt. Một trường hợp được đưa vào lịch thông thường nếu có vẻ như quá trình ra quyết định sẽ được hỗ trợ đáng kể bằng tranh luận bằng miệng. Một trường hợp được đưa vào lịch tóm tắt nếu nó được xác định rằng quá trình ra quyết định sẽ không được hỗ trợ đáng kể bởi lập luận bằng miệng. Các trường hợp trên lịch tóm tắt thường được quyết định dựa trên hồ sơ và tóm tắt, không có tranh luận bằng miệng của một trong hai bên, nhưng các bên có thể yêu cầu tranh luận bằng miệng trong những trường hợp này. Nếu tòa án chấp thuận tranh luận bằng miệng trong một vụ kiện theo lịch tóm tắt, thì phiên tòa đó sẽ được lên lịch cho một “Phiên họp đặc biệt” trên lịch tóm tắt và tòa sẽ xét xử tranh luận bằng miệng vào ngày và giờ được liệt kê trên lịch.

Để ý: Những lịch này là chính xác kể từ ngày đăng. Tuy nhiên chúng có thể thay đổi. Thông báo về các thay đổi sẽ được đăng ở đầu trang này. Mỗi thứ Năm, thư ký thông báo thành phần của các bảng cho tuần tiếp theo.

Đối với bảng điều khiển hàng tuần mới nhất nhấn vào đây

2024 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2023 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2022 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2021 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2020 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2019 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2018 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2017 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2016 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2015 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2014 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2013 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm

2012 Các vấn đề của Lịch phúc thẩm