Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Từ chối trách nhiệm

Trang web này được Tòa án DC tạo ra như một dịch vụ công. Mặc dù một số thông tin trên trang web này có thể giải quyết các vấn đề pháp lý, tòa án không cung cấp trợ giúp pháp lý hoặc cố vấn. Nếu bạn cần lời khuyên hoặc trợ giúp như vậy, bạn nên tham vấn luật sư. Toà án không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin được cung cấp ở đây và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào. Thông tin có tính tổng quát nói chung và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý mà là thông tin có thể hữu ích trong việc hiểu cách hoạt động của Toà án. Ngoài các thông tin trên trang web này, cần phải tham khảo các quy chế chính thức, các quy tắc và lệnh của tòa án.

Các Toà án DC không bảo đảm hoặc đảm bảo tính chính xác hoặc tính khả dụng của nội dung trên trang này hoặc trên các trang web khác mà liên kết trang web. Không có trường hợp nào Tòa án DC phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trong bất kỳ cách nào ngoài khả năng sử dụng, sự tin cậy hoặc không có khả năng sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi hoặc thông qua trang web, các lỗi, thiếu sót hoặc các sai sót khác trong trang web của Tòa án DC, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này