Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Luật sư Kỷ luật

Trong việc thực thi thẩm quyền tài phán vốn có của mình đối với các thành viên của ngành luật, Toà án đã thành lập Quận Columbia Bar và Hội đồng Quản trị về Trách nhiệm chuyên môn. Toà án có quyền ban hành các quy tắc về kỷ luật luật sư và áp đặt kỷ luật đối với luật sư. Hội đồng Quản trị Trách nhiệm chuyên môn là bộ phận kỷ luật của Toà án, quản lý hệ thống kỷ luật luật sư và hỗ trợ nó trong việc xét xử các vụ kỷ luật.