Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Văn phòng Luật sư Tổng hợp

Văn phòng Luật sư Tổng quát thực hiện một loạt các chức năng tư pháp tư vấn liên quan đến các vấn đề ảnh hưởng đến việc quản lý Toà án. Ngoài ra, nhân viên là cố vấn pháp lý cho Ủy ban Quy tắc của Tòa án Tối cao, các Ủy ban Tư vấn và các Tiểu ban khác và Hội đồng Thẩm phán về tất cả các vấn đề liên quan đến sửa đổi các Quy tắc của Toà Thượng thẩm.

Liên hệ
Văn phòng Tư vấn Tổng quát

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Ave, NW
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai đến thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 30 chiều

Các số điện thoại

Tổng Cố Vấn:
(202) 879-1627