ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ.