ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਫਾਰਮ
ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ
ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
50 ਨਤੀਜੇ ਦੇ 748 ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ
ਕ੍ਰਮ
ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
1234D

1234D

134D

134D

2015 ਕਾਂਬੋ ਸਿਟਿੰਗ ਰੀਲਿਜ਼ ਫਾਰਮ 134

2015 ਕਾਂਬੋ ਸਿਟਿੰਗ ਰੀਲਿਜ਼ ਫਾਰਮ 134 - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

2015 ਕਾਂਬੋ ਸਿਟਿੰਗ ਰੀਲਿਜ਼ ਫਾਰਮ 256

2015 ਕਾਂਬੋ ਸਿਟਿੰਗ ਰੀਲਿਜ਼ ਫਾਰਮ 256 - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

2015 ਕਾਂਬੋ ਸਿਟਿੰਗ ਰੀਲਿਜ਼ ਫਾਰਮ 7PPCP

2015 ਕਾਂਬੋ ਸਿਟਿੰਗ ਰੀਲਿਜ਼ ਫਾਰਮ 7PPCP - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

256D

256D

56D

56D

7DUSPPCP

7DUSPPCP

ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਆਰਡਰ - ਜਨਵਰੀ 1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ, 1981 ਤੋਂ ਜੂਨ 30, 1995

ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਆਰਡਰ - ਜਨਵਰੀ 1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ, 1981 ਤੋਂ ਜੂਨ 30, 1995

ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਆਰਡਰ - ਜੁਲਾਈ 1 ਜਾਂ 1995 ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ

ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਆਰਡਰ - ਜੁਲਾਈ 1 ਜਾਂ 1995 ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ

ਸੰਪੂਰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸੰਪੂਰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸੰਪੂਰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੰਪੂਰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਜੁਲਾਕੀ ਦਾਅਵੇ

ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਜੁਲਾਕੀ ਦਾਅਵੇ

ਨਿਰਪੱਖ ਤਲਾਕ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤਲਾਕ ਸਾਂਝੇ ਬੇਨਤੀ
ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਲਾਕ ਸੰਯੁਕਤ ਛੋਟ

ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਲਾਕ ਸੰਯੁਕਤ ਛੋਟ

ਨਿਰਪੱਖ ਤਲਾਕ ਕਾਊਂਸਲਕਲਾਈਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ

ਨਿਰਪੱਖ ਤਲਾਕ ਕਾਊਂਸਲਕਲਾਈਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅਟਾਰਨੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਵਰ

ਅਟਾਰਨੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਵਰ

ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ ਫਾਰਮਜ਼ 4 (A) ਅਤੇ 4 (ਬੀ) ਨੂੰ ਜੋੜ

ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ ਫਾਰਮਜ਼ 4 (A) ਅਤੇ 4 (ਬੀ) ਨੂੰ ਜੋੜ

ਕੰਪਲੇਸ਼ਨ W / ਸਮਾਲ ਕਲੇਮ ਨਿਯਮ ਐਫਆਈਡੀਵੀਟ 9 ਅਤੇ DCCA ਨਿਯਮ 49 (c) (11)

ਕੰਪਲੇਸ਼ਨ W / ਸਮਾਲ ਕਲੇਮ ਨਿਯਮ ਐਫਆਈਡੀਵੀਟ 9 ਅਤੇ DCCA ਨਿਯਮ 49 (c) (11)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵਰ (ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਵੀ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵਰ (ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਵੀ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਰਾਂਚ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ

ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਰਾਂਚ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿੱਟ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਲਫਨਾਮੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿੱਟ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਲਫਨਾਮੇ

ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਲਫਨਾਮੇ

ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਲਫਨਾਮੇ

ਕਲੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਏਅੱਲਸ ਨੋਟਿਸ

ਕਲੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਏਅੱਲਸ ਨੋਟਿਸ

ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਮਤ ਜਵਾਬ

ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਮਤ ਜਵਾਬ

ਅਨੰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ

ਅਨੰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਵੈਲ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ - ਸਿਵਲ ਐਕਸ਼ਨ

ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ - ਸਿਵਲ ਐਕਸ਼ਨ

ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਦਾ ਉੱਤਰ - ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ

ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਦਾ ਉੱਤਰ - ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ

ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ - ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਜ਼ ਲਈ
ਪਿਤਾਗੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਖ ਫਾਰਮ
ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੋ Hac Vice ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਸਿਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਬਾਲਗ)

ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਬਾਲਗ)

ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਨਿਰਦੇਸ਼)

ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਨਿਰਦੇਸ਼)

ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਛੋਟੇ)

ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਛੋਟੇ)

ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡੰਟ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ