ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਟਰੱਸਟ (ਟੀ ਆਰ ਪੀ) ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ / ਇਨਵੈਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਚੈਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਪ੍ਰਬਬੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

1. ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ - ਐਸਸੀਆਰ-ਪੀਡੀ 2 (ਬੀ) ਅਤੇ 3
2. ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ - SCR-PD 107 (A), ਅਤੇ 208 (A)
3. ਖਾਤੇ - ਡੀਸੀ ਕੋਡ 20-721
4. ਸੰਸਾਧਨਾਂ - ਡੀਸੀ ਕੋਡ 20-711
5. ਗਾਰਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ - ਐਸਸੀਆਰ-ਪੀਡੀ 328
6. ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ - ਐਸਸੀਆਰ-ਪੀਡੀ 120 ਅਤੇ 420
7. ਦਾਅਵੇ - ਡੀਸੀ ਕੋਡ 20-905 (a)
8. ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ - SCR-PD 403 (a) (8)
9. ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮੇ - SCR-CIV 9
10. ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ- ਐਸਸੀਆਰ-ਪੀਡੀ 403 (ਬੀ) (ਐਕਸਗੇਂਜ)

ਹੋਰ ਸਵਾਲ - ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋਬੇਨਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਸਬਨੈਨਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਪੋਨਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬਬੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੀ.ਬੀ.ਐਮ. ਸਬਮੈਨਾ ਫਾਰਮ http://www.dccourts.gov/internet/documents/ForeignSubpoena.pdf, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬਨੈਨਾ ਲਈ ਇੱਕ $ 10.00 ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ. 515 5th ਸਟਰੀਟ, ਐਨ ਡਬਲਿਯੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਪੀ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਸਬਮੈਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.