ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ

ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ (1) ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ 11 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਹਾਇਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ.

ਟਾਈਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ PDF
ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਫਾਰਮੇਸੀ - ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਫਰਮ - ਵਰਜੀਨੀਆ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਡਾਊਨਲੋਡ
ਆਈਆਰਐਸ ਫ਼ਾਰਮ 14767 ਡਾਊਨਲੋਡ