ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡੀਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਡੀਸੀ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਰਤੋਂ, ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. ਡੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ